มหิดลวิทยานุสรณ์
ประวัติโรงเรียน
Foundation
      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ร่วม ลงนามในโครงการความร่วมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความสนใจและความถนัดทาง ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Our School Name “Mahidol Wittayanusorn”
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “มหิดลวิทยานุสรณ์” ตามคำกราบบังคมทูลของกรมสามัญศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ใช้พระราชลัญจกร “มหิดล” เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
Why we are unique
      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2543 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้นเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการบริหารจัดการให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีอิสระในการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาปกติโดยทั่วไป
มหิดลวิทยานุสรณ์ กับ อนาคตของชาติ
      ภารกิจสำคัญของโรงเรียนคือ การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในการค้นหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนเหล่านั้นให้มีความสามารถระดับมาตรฐานโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นระดับมาตรฐานโลกของประเทศชาติในอนาคต
ข้อมูลทางวิชาการ
ภาพรวมหลักสูตรการเรียน
      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นของตัวเอง หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามหลักสูตรของโครงการ สอวน. และเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน อาทิเช่น การอ่านหนังสือจากรายการหนังสือที่โรงเรียนกำหนด การออกกำลังกายและเล่นกีฬา การศึกษาดูงาน การฟังบรรยายพิเศษ เป็นต้น

      สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมูลนิธิ สอวน. โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำมาบูรณาการ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และ ดาราศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่ตนสนใจอย่างเต็มที่

      สำหรับรายวิชาที่เปิดสอนนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกเสรี

      รายวิชาพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่ให้ความรู้ทั่วไป ทักษะที่ใช้ในการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นซึ่งมนุษย์ต้องใช้ในการดำรงชีวิตและการอยู่ในสังคม รวมทั้งพื้นฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษา หาความรู้ต่อไป รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 รายวิชา รวม 40 หน่วยกิต

      รายวิชาบังคับ เป็นรายวิชาเฉพาะด้านที่ต่อยอดจากรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มความลึกซึ้งด้านเนื้อหาและทักษะในการคิดค้น วิจัยและสร้างผลงาน

      รายวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่ต่อยอดจากรายวิชาบังคับ และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน หรือแก้ปัญหา คามความถนัด ความสนใจของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้อย่างต่ำ 7.0 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น รายวิชาเลือกเสรีกลุ่มทั่วไป และ รายวิชาเลือกเสรีกลุ่มบูรณาการ หรือวิชาบูรณาการความรู้นั่นเอง
หลักสูตรโครงการ สอวน.
      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นศูนย์ สอวน. หรือศูนย์โครงการโอลิมปิกวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในทุกๆรายวิชาสอ วน. อันประกอบด้วย ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ โลกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากนักเรียนเข้าโครงการ สอวน. จะได้หน่วยกิตเพิ่มขึ้นในวิชาที่ตนเรียน โดยไม่ต้องเข้าคาบเรียน ยกเว้น คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โลกศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่ง วิชา คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะได้หน่วยกิตในวิชาเลือกเสรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกอบไปด้วย การอ่านหนังสือนอกเวลา การออกกำลังกาย การเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาประจำชั้น กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ กิจกรรมศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมพัฒนาความรักชาติและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความสามารถทางวิชาการ และการดำเนินชีวิตในสังคม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
      นอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นแล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนมีความสามัคคี มีความสนุกสนาน และใช้ชีวิตในหอพักอย่างมีความสุข เช่น กิจกรรม Homecoming Day กิจกรรมค่าย Pre-MWITS กิจกรรมราตรีศรีตรัง กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในต่างประเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมสำคัญของโรงเรียน
งานกีฬาสีประจำปี “ศรีตรังเกมส์”


      เป็นกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬาระหว่างนักเรียนแต่ละสี โดยมีนักเรียนชั้น ม.5 เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมของแต่ละคณะสี เช่น รูปแบบแนวคิดหลัก (theme) การฝึกซ้อมกองเชียร์ เป็นต้น ซึ่งมีการแบ่งนักเรียนเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีม่วง และสีฟ้า โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างนักเรียน เช่น บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตบอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ และ และมอบรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ผู้นำเชียร์ กองเชียร์ ถ้วยรวมกีฬา เป็นต้น
MWITS Science Fair


      เปรียบเสมือนงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียน โดยจะเน้นในด้านของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยภายในงาน จะมีการนำเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งสำหรับการนำเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ นั้น จะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมได้

      สำหรับกิจกรรมอื่นๆนั้น จะมีการจัดกิจกรรมโดยแต่ละสาขาวิชา เช่น กิจกรรม walk rally การฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์สามมิติ และการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน (MWITS square) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากแต่ละโรงเรียนทั่ว ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

      ในงานนี้ ทางโรงเรียนได้มีการเชิญโรงเรียนจากต่างประเทศ ทั้งในแถบอาเซียน และในแถบเอเชียเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการนำเสนอโครงงานจากนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กลุ่มที่ได้รับการ คัดเลือกเป็นภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สร้างสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนนักเรียนในต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในการศึกษาต่อในอนาคต
งานราตรีศรีตรัง


      เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยเป็นกิจกรรมที่พี่ๆศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว จะได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมโรงเรียน โดยมีนักเรียนเก่ารุ่นต่างๆผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างพี่น้อง รวมถึงให้นักเรียนเก่าได้มีโอกาสระลึกถึงคุณครูที่เคยอบรมสั่งสอนสมัยยัง ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน

      ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การฉายภาพวีดีทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อตอกย้ำถึงอุดมการณ์ของโรงเรียน และร่วมภาคภูมิใจในผลงานของชาวมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งผลงานของนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และยังมีการแสดงของนักเรียนปัจจุบันอีกด้วย
การซ้อมหนีไฟ


      ทางโรงเรียนได้จัดอบรมครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหนีภัยจากอาคารสูง” โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในภาคบรรยาย ในส่วนของภาคปฏิบัติเป็นการซ้อมอพยพหนีภัยจากอาคารสูง ปีละ 2 ครั้ง และตั้งเป้าหมายของการซ้อมอพยพในแต่ละครั้งให้สามารถอพยพได้ด้วยความปลอดภัย ภายใน 5 นาที โดยจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในอาคารเรียนเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ภายใน บริเวณโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนแผนการปฏิบัติในการอพยพหนีภัย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และปลัดอำเภอศาลายา เป็นผู้ให้คำแนะนำการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย
ค่าย Pre-MWITS


      เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ประมาณปีละ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตในหอพักของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภายในค่าย จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายจากรุ่นพี่ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 โดยมีรุ่นพี่ ม.5 เป็นผู้วางแผนกิจกรรม เช่น การสันทนาการ กิจกรรมรักน้อง กิจกรรมฐาน การเล่าประสบการณ์จากศิษย์เก่า เป็นต้น

      ในวันสุดท้ายของกิจกรรม จะมีการเปิดให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบผ่านรอบแรกมาเดินเยี่ยมชมสถานที่ ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น หอพักชาย หอพักหญิง ห้องสมุด และพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสายห้อง


      เป็นกิจกรรมประจำปีของโรงเรียน โดยจัดขึ้นในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านกีฬาบาสเกตบอลให้แก่นัก เรียน ในแง่ความสามารถเฉพาะตน และการประสานกันเป็นทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียน โดยแบ่งเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง และ บาสเกตบอลชาย
กิจกรรมดนตรีในสวน


      เป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีของนักเรียน โดยจะจัดขึ้นภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยจะมีอาหารจากร้านค้าภายใน และภายนอกโรงเรียนมาขายตลอดงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านดนตรี
งานปีใหม่


      จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ซุ้มสายห้องโดยนักเรียนระดับชั้น ม.4 การแสดงดนตรีของนักเรียน การจับสลากของขวัญ โดยได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากอาจารย์ในฝ่ายงานและสาขาวิชา ต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้อง เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง และเป็นการคลายเครียดให้แก่นักเรียนหลังการสอบกลางภาคอีกด้วย
การแสดงผลงานชุมนุม


      เป็นการแสดงผลการดำเนินการ ผลงานของสมาชิกในแต่ละชุมนุมตลอด 1 ภาคเรียน โดยจะมีการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ ภาพกิจกรรม และการแสดงจากชุมนุมต่างๆ เช่น ชุมนุมโยคะ ชุมนุมขับร้องประสานเสียง ชุมนุมละครเวที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกชุมนุมในภาคเรียนต่อไป
สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
      1. สนามกีฬากลางแจ้ง เป็นสนามฟุตบอลโดยมีลู่วิ่งล้อมรอบ ใช้สำหรับออกกำลังกาย เล่นกีฬาของนักเรียน      2. ศูนย์กีฬา มีทั้งหมด 3ชั้น โดยชั้นแรกจะเป็นคอร์ดแบดมินตันและโต๊ะปิงปอง ชั้นที่ 2 จะมีห้องเรียนสุขศึกษา, ห้องฟิตเนส และห้องพักครูหมวดพลานามัย ชั้นที 3 จะมีสนามบาสเกตบอลสำหรับใช้แข่งขันและเรียนพละศึกษา ข้างศูนย์กีฬาจะเป็นสระว่ายน้ำ และใต้ศูนย์กีฬาเป็นลานจอดรถสำหรับบุคลากรของโรงเรียนและมีห้องซ้อมดนตรี สำหรับนักเรียน      3. หอพักชาย มีทั้งหมด 9 ชั้น แบ่งเป็น 2 ปีก โดยนักเรียนจะพักอยู่ในชั้น 3-7 แต่ละปีกมีห้องพัก 12 ห้อง นอนห้องละ 4 คน มีห้องน้ำอยู่ปลายสุดของทางเดินในแต่ละปีก แบ่งเป็นห้องสุขาและห้องอาบน้ำ มีบันไดทางขึ้น-ลงทั้ง 2 ปีก และมีบันใดเชื่อมตรงกลาง พร้อมทางหนีไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน      4. หอพักหญิง มี 2 หอพัก โดยมีทั้งหมด 5 ชั้น นอนห้องละ 4 คน หรือ 6 คน (ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องพัก) มีบันใดทางขึ้น-ลงอยู่ตรงกลาง และมีทางหนีไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
      5. อาคารเรียน แบ่งออกเป็น 3 อาคาร คือ อาคาร 1 2 และ 3 โดยนักเรียนในแต่ละห้องจะไม่มีห้องเรียนประจำ แต่จะใช้การเดินเรียนไปตามห้องเรียนต่างๆในโรงเรียน โดยอาคาร 1 จะเป็นของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษาและศิลปะ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ อาคาร 2 จะประกอบด้วยศูนย์วิทยบริการ ห้องประชุม ห้องเรียน smart classroom และห้องปฏิบัติการสำหรับทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนอาคาร 3 จะประกอบด้วยห้องเรียนของสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา      6. ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 และ 19.00-22.00 วันเสาร์เวลา 13.00-22.00 และวันอาทิตย์เวลา 8.00-22.00 ภายในประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน ห้องประชุมขนาดเล็ก มุมอ่านหนังสือ โดยมีหนังสือให้เด็กนักเรียนเลือกอ่านมากมาย รวมถึง textbook ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน      7. โรงอาหาร มีร้านค้าทั้งหมด 14 ร้าน ขายอาหารในราคาไม่แพง และมีร้านค้าสหกรณ์ขายของกิน-ของใช้จำเป็นต่างๆ เปิดให้บริการแก่นักเรียนในเวลา 06.00 น.- 07.20น., 11.30 น. - 12.30 น. และ16.00 น.- 19.00 น.คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย Pre MWITS 2018
Facebook: Pre-MWITS Camp
ออกแบบ: Porames #27/9
เขียนโปรแกรม: Porames #27/9

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ฝ่ายกิจการนักเรียน 02-849-7119, 02-849-7111
เว็บไซต์โรงเรียน | Facebook | Youtube