ตอบคำถามผู้ปกครอง
Frequently Asked Question
เกี่ยวกับชีวิตนักเรียน MWITS
QUESTION
     ผมเห็นนักเรียนจำนวนมากอยากจะเข้าเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผมก็เลยอยากทราบว่าโรงเรียนนี้มีข้อดีอย่างไรครับ
ANSWER
     โรงเรียนนี้มีหลักสูตรที่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมปลายโดยทั่วไปครับ ยกตัวอย่างเช่นการใช้หลักสูตรของนักเรียนสอวน. มีศูนย์สอวน.เป็นของโรงเรียนเอง รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียนเช่นการฟังบรรยายจากวิทยากรภายนอกโรงเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงงานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และอุดมการณ์ในงานวิจัยต่อไป นอกจากนี้แล้ว การอยู่หอพักจะทำให้นักเรียนได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจะได้รับมิตรภาพที่แน่นแฟ้นครับ
QUESTION
     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีจุดประสงค์เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์แต่ทำไมนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่วนใหญ่เลือกศึกษาในสายอาชีพวิทยาศาสตร์ด้านอื่นครับ
ANSWER
     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวครับ แต่ยังมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเป็นผู้นำพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆครับ โดยเป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนคือการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญครับ ไม่ว่านักเรียนจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่ อาจจะเป็นเพราะสภาพสังคมหรือความชอบของนักเรียนเอง แต่นักเรียนทุกคนก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันคือพัฒนาและตอบแทนคุณของประเทศครับ ทั้งนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ปลูกฝังความเป็นนักวิจัยให้แก่นักเรียนทุกคน แม้ว่าเมื่อนักเรียนบางคนจะจบจากโรงเรียนไปแล้วไม่ได้เป็นนักวิจัย แต่นักเรียนก็จะมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของงานวิจัยและจะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานวิจัยต่อไปครับ
QUESTION
     นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความเป็นอยู่อย่างไรครับ
ANSWER
     นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นนักเรียนโรงเรียนประจำครับ โดยทุกคนต้องอยู่หอพักของโรงเรียนและกลับบ้านได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือถ้าเป็นนักเรียนต่างจังหวัด ก็สามารถพักอยู่ที่หอพักของโรงเรียนได้ครับ และห้องในหอพักมีนักเรียนอยู่ 4 คนสำหรับนักเรียนชาย และ 4 หรือ 6 คนสำหรับนักเรียนหญิงครับ
QUESTION
     ถ้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมห้องนอนสามารถขอเปลี่ยนห้องนอนได้หรือไม่ครับ
ANSWER
     นักเรียนสามารถขอย้ายห้องนอนได้หลังผ่านไป 1 ภาคเรียนแต่ทางโรงเรียนอยากให้การย้ายห้องเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ ทั้งนี้เพื่อฝึกการปรับตัวของนักเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตครับ
QUESTION
     เด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนต่อคณะอะไรครับ
ANSWER
     เด็กที่นี่ส่วนใหญ่เลือกเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ครับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ก็ได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศครับ
QUESTION
     โรงเรียนมีห้องเรียนประจำหรือไม่ครับ
ANSWER
     โรงเรียนนี้ไม่มีห้องเรียนประจำต้องเดินเรียนครับ เราจะเรียนตามห้องเรียนของสาขาวิชาครับ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละวิชาต้องใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างกันและสะดวกต่อการทำแล็บครับ
QUESTION
     โรงเรียนนี้ให้การบ้านเยอะหรือไม่ครับ แล้วผมจะมีเวลาเพียงพอต่อการทบทวนบทเรียนไหมครับ
ANSWER
     โรงเรียนนี้ให้การบ้านจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโรงเรียนทั่วไป เวลาว่างที่มีก็เพียงพอต่อการทบทวนบทเรียนครับ
QUESTION
     วันศุกร์สามารถรับนักเรียนกลับบ้านได้ไหมครับ
ANSWER
     ได้ครับ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. แต่ต้องมาส่งนักเรียนกลับหอภายในวันอาทิตย์เวลา 19.00 น. ครับ สำหรับนักเรียนต่างจังหวัดสามารถอยู่หอได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ครับ
QUESTION
     โรงเรียนนี้เรียนวันละกี่คาบครับ
ANSWER
     โรงเรียนนี้เรียนวันละ 8-10 คาบครับ เริ่มเรียนตอน8นาฬิกาแล้วเลิกตอน16นาฬิกาถึง17นาฬิกา โดยแต่ละวิชาจะเรียนติดกัน 2 คาบ เพื่อให้เนื้อหามีความต่อเนื่องและมีเวลาเพียงพอกับการทำการทดลองครับ
QUESTION
     นักเรียนสามารถออกนอกโรงเรียนได้หรือไม่ครับ
ANSWER
     ได้ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์สามารถออกได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ2ชม.ครับ วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์สามารถออกได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เช่นกันครับ
QUESTION
     การเรียนที่นี่ต้องไปเรียนพิเศษเสริมหรือไม่ครับ
ANSWER
     เนื้อหาของโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่ไม่อิงตามหลักสูตรมัธยมปลายทั่วไปครับ และส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้จากการเรียนในห้องและการอ่านหนังสือเพิ่มเติม รวมถึงการเปิดสอนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอนในตอนเย็น นอกจากนี้ ด้วยความที่เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนสามารถสอบถามจากเพื่อนที่เก่งในวิชานั้นๆ ได้อีกด้วย แต่อาจจะมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมในการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ

คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย Pre MWITS 2018
Facebook: Pre-MWITS Camp
ออกแบบ: Porames #27/9
เขียนโปรแกรม: Porames #27/9

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ฝ่ายกิจการนักเรียน 02-849-7119, 02-849-7111
เว็บไซต์โรงเรียน | Facebook | Youtube